سيستم مديريت يكپارچه (IMS)

 

نگرش مديريت ارشد اين شركت به لزوم ايجاد سيستم مديريت يكپارچه ( IMS ) متشكل از سيستم مديريت كيفيت ( ISO 9001 ) ، سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 ) و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ( OHSAS 18001 ) در واقع نگاه چند سويه اي است كه رئوس آن اعتماد به ارزش بخشي به نيروي كار ، ايمن سازي شرايط و ابزار كار ، نگهداري و پاسداشت درست چرخه اكولوژيك طبيعت و سرانجام دسترسي به كيفيتي فراگير تشكيل مي دهد . براي ماندگاري در عرصه هاي قدرت بايد پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل سازمان ، انسانها ( نيروي كار ) و محيط را شناخت و در مسير نگهداشت ، بهسازي همه جانبه و تقويت نقاط مثبت آنها گام برداشت . بي شك ايجاد سيستم مديريت يكپارچه به مثابه چراغي است روشن كه سازمانهاي پويا و آينده نگر در جاده هاي پايان ناپذير كيفيت و در مسير دستيابي به توسعه اي پايدار ، سخت نيازمند روشنايي آنند . مديريت ارشد سازمان را باور اين است كه : انسان تلاشگر به عنوان بهترين سرمايه با التزام عملي به نگهداشت و ارتقاء طبيعت و در سايه امنيت و سلامت كار ( كيفيت ) را لمس خواهد كرد . در سيستم مديريت يكپارچه ، روشهاي اجرايي ، دستورالعملهاي كاري ، متدها ، مسئوليتها و اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان به صراحت تعيين گرديده است و به صورتي كه با وجود گستردگي كار و تنوع اشتغالات ، روابط بين واحدها و افراد با تسهيل لازم همراه بوده و كنترلهاي مقتضي نيز در روند انجام بهينه امور صورت مي پذيرد . .

شركت سيمان فارس نو از آغاز سال 1385 اقدام به تدوين ، مستند سازي و طراحي سيستم هاي مديريت يكپارچه ( IMS ) نمود اين فرايند به مدت يك سال به درازا انجاميد و در 30 خرداد 1387 طي فرايندهاي پيش مميزي و مميزي پاياني توسط شركت صدور گواهينامه ( NIS-CERT ) نمايندگي اين شركت آلماني در ايران صورت پذيرفت . با اجراي اين سيستم مزاياي بسياري همچون موارد مربوط به ايمني و بهداشت پرسنل ، مسايل زيست محيطي و سيستم هاي مديريت كيفيت ( مستند سازي تمامي فرايندهاي سازمان و ايجاد ديدگاه فرايندي ميان همه پرسنل سازمان ) به همراه داشته است . همچنين اجراي اين سيستم باعث گرديده كه كليه واحدهاي سازمان در قالب خط مشي تعريف شده داراي اهداف مشخص بوده و براي رسيدن به اهداف تدوين شده ، برنامه هاي مورد نياز ارائه گرديده و بودجه لازم نيز به اين كار اختصاص مي يابد . تمامي اهداف و برنامه واحدها در قالب چندين پروژه در سازمان به اجرا در آمده و پيشرفت پروژه ها به صورت دوره اي مورد پايش قرار مي گيرد .

شركت سيمان فارس نو مفتخر است بعد از گذشت حدود 7 سال از بهره برداري ، نه تنها در عرصه توليد و كيفيت سيمان جايگاه والايي را در صنعت سيمان كشور به خود اختصاص داده ، بلكه در انجام تعهدات اجتماعي نيز توانسته است جايگاه بسيار مناسبي را در بين صنايع سيمان كشور به خود اختصاص دهد و به عنوان يكي از شركتهاي الگو در صنعت سيمان كشور مطرح شود .

. امروز دغدغه شركت سيمان فارس نو تنها توليد بالاتر از ظرفيت اسمي و كيفيت در سطح جهاني نيست ، بلكه اين شركت خود را متعهد مي داند در تمامي فرايندها اصول جامع نگري را رعايت كند و اين امر جز با داشتن برنامه و تدوين استراتژيهاي سازماني در همه سطوح و اتكاء به تلاش ، كوشش و دانش همه كاركنان ميسر نيست .